Allianz EQUITY

Prospekt i Pravila Allianz Equity

Ključne informacije za ulagatelje

Mjesečni izvještaji

Godišnje financijsko izvješće

Prikaz troškova i naknada

OBLICI NAKNADA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Članovi Uprave Društva su tijekom 2022. godine, primali redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa.

Predsjednik Uprave Društva, gđa. Ana Cvitan Penezić nije član niti jednog Nadzornog odbora.

Član Uprave Društva, g. Luka Pavlović nije član niti jednog Nadzornog odbora.

Obavijest ulagateljima o pripajanju Fonda Allianz Equity Fondu ZB Aktiv (budućeg naziva ZB CEE Equity)

ALLIANZ INVEST d.o.o. i ZB Invest d.o.o. su dana 27.10.2023. sklopili Ugovor o prijenosu upravljanja i pripajanju UCITS fondova – otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Pripajanje Fonda Allianz Equity Fondu ZB Aktiv (budućeg naziva ZB CEE Equity) kojim upravlja društvo ZB Invest d.o.o. obavlja se na temelju Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 05.12.2023. godine, Klasa: UP/I 992-02/23-01/66, Ur. broj: 326-01-40-42-23-8.

 

U Obavijesti o pripajanju navedene su informacije o svim radnjama i okolnostima pripajanja, datum kada će se provesti pripajanje, predviđenim posljedicama pripajanja, postupcima ostvarivanja prava ulagatelja te ostale informacije koje su bitne za naše ulagatelje.

 

Navedena Obavijest o pripajanju nalazi se u nastavku:

 

OBAVIJEST ULAGATELJIMA O IZVRŠENOM PRIPAJANJU FONDOVA ALLIANZ PORTFOLIO I ALLIANZ EQUITY

Obavještavamo ulagatelje da je s datumom 18. siječnja 2024. godine izvršena statusna promjena pripajanja fondova Allianz Portfolio Fondu ZB Global 70 (novog naziva ZB Portfolio 70) i Fonda Allianz Equity Fondu ZB Aktiv (novog naziva ZB CEE Equity), podfondovima ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda pod upravljanjem ZB Invest d.o.o. društva za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145.

 

Provođenje statusne promjene pripajanja fondova izvršeno je sukladno izdanim rješenjima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 05.12.2023. godine:

  • Rješenje, KLASA: UP/I 992-02/23-01/65, URBROJ: 326-01-40-42-23-8 kojim se ALLIANZ INVESTU d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, izdaje odobrenje za pripajanje Allianz Portfolio - otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, ISIN: HRAZINUALPO5, LEI: 5493000S2LLRIKRP6A62, ZB Global 70 otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN: HRZBINUGLBL6, LEI: 549300S5KBS6O9JQQT07, kao podfondu u ZB Invest Funds Krovnom UCITS fondu;
  • Rješenje, KLASA: UP/I 992-02/23-01/66, URBROJ: 326-01-40-42-23-8 kojim se ALLIANZ INVESTU d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, izdaje odobrenje za pripajanje Allianz Equity - otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, ISIN: HRAZINUAEQU5, LEI: 549300LP633FWJE4DD12, ZB Aktiv otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN: HRZBINUAKTV2, LEI: 549300SQ30TIBZD4T634, kao podfondu u ZB Invest Funds krovnom UCITS fondu;

 

U svezi s navedenom statusnom promjenom pripajanja fondova, ulagatelji u fondove Allianz Portfolio i Allianz Equity obaviješteni su dana 06. prosinca 2023. godine putem dostavljenih obavijesti: Obavijest ulagateljima o pripajanju Fonda Allianz Portfolio Fondu ZB Global 70 (budućeg naziva ZB Portfolio 70) i Obavijest ulagateljima o pripajanju Fonda Allianz Equity Fondu ZB Aktiv (budućeg naziva ZB CEE Equity) .

 

Provođenjem statusne promjena pripajanja UCITS fondova, fondovi Allianz Portfolio i Allianz Equity prestali su postojati bez provođenja likvidacije, a sva imovina, prava i obveze fondova preneseni su na ZB Global 70 i ZB Aktiv kao fondove preuzimatelje.

Prospekt, Pravila te Dokumenti s ključnim informacijama za ulagatelje fondova preuzimatelja, kao i sve informacije o izvršenoj statusnoj promjeni pripajanja, dostupne su na mrežnim stranicama ZB Invest d.o.o., www.zbi.hr.

 

Ovim putem Društvo se zahvaljuje svim ulagateljima u fondove Allianz Portfolio i Allianz Equity na dosadašnjem ukazanom povjerenju i suradnji.

 

ALLIANZ INVEST d.o.o.