Allianz SHORT TERM BOND

Zahtjevi za izdavanje udjela u investicijskim fondovima

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom poštom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa, odnosno s dokumentacijom navedenom u nastavku za pravne osobe.

Izdavanje udjela u Fondu priznaje se po cijeni važećoj na dan zaprimanja sredstava na račun Fonda do 16.00 sati uz uvjet da Društvo zaprimi uredno ispunjen Zahtjev za izdavanje udjela s naznačenim uplaćenim iznosom te pripadajuću dokumentaciju do kraja radnog dana. Sva uplaćena sredstva zaprimljena nakon 16.00 sati bit će tretirana kao da su zaprimljena sljedećeg radnog dana. Ako sredstva naznačena u Zahtjevu za izdavanje udjela ne pristignu na račun Fonda do 16.00 sati tijekom radnog dana u kojem je Zahtjev zaprimljen, izdavanje udjela priznat će se po cijeni onog radnog dana kada su sredstva doznačena do 16.00 sati.

Najniža uplata u fond Allianz Short Term Bond je 50,00 eura.

Uz Zahtjev za izdavanje udjela potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Fizičke osobe:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika kartice bankovnog računa

Pravne osobe:

  • Izvadak iz Sudskog registra / Registra neprofitnih organizacija / Zakladne knjige
  • Pregled potpisnih kartona 
  • Obrazac za utvrđivanje stvarnih vlasnika ili Izvadak iz registra stvarnih vlasnika
  • Kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom porukom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa poštom na adresu: Allianz Invest d.o.o., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb.

Zahtjevi za otkup udjela u investicijskim fondovima

Zahtjev je potrebno poslati na fax: 01 /3670 701 ili elektroničkom poštom na adresu kontakt@azinvest.hr zajedno s preslikom osobne iskaznice i kartice bankovnog računa.

Allianz Invest obvezuje se otkup udjela obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan primitka zahtjeva, uz uvjet da je isti zaprimljen do 16.00 sati radnog dana.
Zahtjev zaprimljen poslije 16.00 sati radnog dana smatrat će se zaprimljen sljedećeg radnog dana.

Zahtjev za prijenos vlasništva nad udjelima

Zahtjev za zamjenu udjela

Zahtjev za izmjenom osobnih podataka

Prospekt i Pravila Allianz Short Term Bond

Ključne informacije za ulagatelje

Mjesečni izvještaji

Godišnje financijsko izvješće

Prikaz troškova i naknada

OBLICI NAKNADA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Članovi Uprave Društva su tijekom 2022. godine, primali redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa.

Predsjednik Uprave Društva, gđa. Ana Cvitan Penezić nije član niti jednog Nadzornog odbora.

Član Uprave Društva, g. Luka Pavlović nije član niti jednog Nadzornog odbora.