Allianz SHORT TERM BOND

Prospekt i Pravila Allianz Short Term Bond

Ključne informacije za ulagatelje

Mjesečni izvještaji

Godišnje financijsko izvješće

Prikaz troškova i naknada

OBLICI NAKNADA ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA

Članovi Uprave Društva su tijekom 2022. godine, primali redovnu plaću i naknade s osnove radnog odnosa.

Predsjednik Uprave Društva, gđa. Ana Cvitan Penezić nije član niti jednog Nadzornog odbora.

Član Uprave Društva, g. Luka Pavlović nije član niti jednog Nadzornog odbora.

Obavijest ulagateljima o prijenosu upravljanja Fondom Allianz Short Term Bond (budućeg naziva ZB Short Term Bond)

ALLIANZ INVEST d.o.o. i ZB Invest d.o.o. su dana 27.10.2023. sklopili Ugovor o prijenosu upravljanja i pripajanju UCITS fondova – otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom. Prijenos upravljanja Fondom Allianz Short Term Bond na društvo ZB Invest d.o.o. obavlja se na temelju Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 05.12.2023. godine, Klasa: UP/I 992-02/23-01/67; Ur. broj: 326-01-40-42-23-6.

U Obavijesti o prijenosu upravljanja navedeni su osnovni podaci o društvima koja sudjeluju u prijenosu upravljanja, informacije o svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom upravljanja, datum kada će se upravljanje prenijeti te što sve navedeno znači za naše ulagatelje.

 

Navedena Obavijest o prijenosu upravljanja nalazi se u nastavku:

OBAVIJEST O IZVRŠENOM PRIJENOSU UPRAVLJANJA FONDOM ALLIANZ SHORT TERM BOND

Obavještavamo ulagatelje da je s datumom 18. siječnja 2024. godine izvršen dobrovoljni prijenos upravljanja fondom Allianz Short Term Bond na društvo ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145.

 

Prijenos upravljanja Fondom Allianz Short Term Bond na društvo ZB Invest d.o.o. izvršen je na temelju Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 05.12.2023. godine, Klasa: UP/I 992-02/23-01/67; Ur. broj: 326-01-40-42-23-6 kojim je društvu ZB Invest d.o.o. izdano odobrenje za preuzimanje upravljanja nad otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Allianz Short Term Bond.

 

Društvo je s datumom 18. siječnja 2024. godine u cijelosti izvršilo prijenos poslova upravljanja fondom na društvo ZB Invest d.o.o.:

  • upravljanje imovinom fonda,
  • upravljanje rizicima,
  • administrativne poslove,
  • trgovanje udjelima fonda.

 

Ovim putem Društvo se zahvaljuje svim ulagateljima fonda Allianz Short Term Bonda na dosadašnjem ukazanom povjerenju i suradnji.

 

ALLIANZ INVEST d.o.o.