Allianz Invest

O nama

ALLIANZ INVEST, društvo za upravljanje investicijskim fondovima, osnovano je u studenom 2008. godine s temeljnim kapitalom u iznosu od 5 milijuna kuna. Kapital je u novcu u cijelosti uplatio osnivač.

ALLIANZ INVEST je društvo s ograničenom odgovornošću čiji je jedini osnivač i član Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) iz Zagreba, Heinzelova 70.

Predmet poslovanja Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom, upravljanje portfeljem prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala te investicijsko savjetovanje.

Sjedište Društva je na adresi Heinzelova 70/3 u Zagrebu, upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.11.2008. godine pod brojem Tt – 08/14480-2 MBS:080678112. Odobrenje za rad od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Društvo je dobilo 06.11.2008. godine, oznaka rješenja Klasa: UP/I-451-04/08-05/36 Ur. Broj 326-113-08-4.

 

Delegirani poslovi

Sukladno čl. 64. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Društvo je delegiralo sljedeće poslove:

  • Informatičke usluge -  Ugovor o pružanju usluga sklopljen između Društva i  AZ Servisnog centra d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, MBS: 080681254, OIB: 07282332684, zastupano po direktorici Mirandi Grego. Ugovor je odobren od Agencije Rješenjem od dana 11. ožujka 2010. godine, Klasa:UP/I-451-04/09-39/4, Urbroj:326-113-10-6.

Sjedište tvrtke

ALLIANZ INVEST d.o.o.
Heinzelova 70/3
10000 Zagreb
Tel: +385 1 01 3670 798
E-mail: kontakt@azinvest.hr

Poslovni račun društva ALLIANZ INVEST d.o.o. vodi se kod Zagrebačke banke d.d., broj računa HR0523600001102054916.

Nadzorni odbor

Irena Goleš, Predsjednik je Nadzornog odbora. Diplomirala je 2007. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu – matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika. Profesionalnu karijeru započela je u Allianz Hrvatska d.d. kao aktuar na poslovima životnih osiguranja gdje je primjenjivala znanje stečeno na fakultetu te se usavršila u području izračuna matematičke pričuve, izrade cjenika te računanja profitabilnosti. Uz to, pohađala je Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike i stekla ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Nakon pozicije Samostalnog aktuara prelazi na poziciju Direktora Službe za razvoj i aktuarske poslove životnih osiguranja od 2014-2015. Direktor Službe za upravljanje rizicima u Allianz Hrvatska postaje 2015. godine i tu se susreće s širokim rasponom tema i rizika uz dodatno usavršavanje na CERA edukaciji. Na poziciji Direktora Sektora za upravljanje rizicima u Allianz Hrvatskoj je od 12. mjeseca 2021 godine.

Tonči Grgičević, Zamjenik je Predsjednika Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru u financijskom i realnom sektoru započinje 2006. godine u PricewatherhouseCoopers d.o.o. na reviziji financijskih izvještaja, dok 2007. godine karijeru nastavlja u sektoru osiguranja u tadašnjem Helios osiguranju Vienna Insurance Group d.d. (koje je 2013. godine spojeno s Kvarner osiguranje Vienna Insurance Group d.d. u novo društvo pod tvrtkom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.) kao Voditelj kontrolinga. Od 2007. godine do 2009. godine obnaša funkciju Senior Auditora te Managera u IB Grant Thorton Audit d.o.o. (današnjem Grant Thorton revizija d.o.o. i dijelu u PricewaterhouseCoopers d.o.o.). Od 2010. godine obnaša funkciju Direktora Sektora za računovodstvo, financije i kontroling u tadašnjem Velebit životno osiguranje d.d. i Velebit osiguranje d.d. (danas Sava osiguranje d.d. - podružnica Hrvatska) te od 2013. kao i Pomoćnik Uprave. Od 2013. godine je Izvršni direktor Sektora financija i računovodstva u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d., nakon čega se pridružuje Allianzu Hrvatska d.d. u svibnju 2020. godine kao Direktor Sektora za računovodstvo i poreze. Ujedno od 2015. godine obnaša funkciju Direktora / Člana Uprave S.O.S. - Experta d.o.o. Nakon završetka opće gimnazije u Splitu, diplomirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije, zatim položio ACCA ispite kao i ispite na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Ljubica Zeba, Član je Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2008. godine u društvu Allianz Hrvatska d.d. (ranije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) u Sektoru za računovodstvo i financije u Odjelu namire na poziciji financijskog referenta. Krajem 2010. godine prelazi u Odjel Upravljanja financijskom imovinom na funkciju Voditelja odjela za kontrolu i izvješćivanje. Funkciju Voditelja obavlja sve do početka lipnja 2018. godine kad preuzima funkciju Direktorice Poslovnog područja Upravljanja ulaganjima, na kojoj je i danas. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu po nastavnom planu i programu Poslovne ekonomije, smjer financije.

Uprava društva

Ana Cvitan Penezić, Predsjednik je Uprave Društva. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. Profesionalnu karijeru započinje 1998. godine u osiguravajućem društvu Adriatic osiguranju d.d. koje 1999. godine akvizicijom od strane Allianz SE postaje Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) te od samog dolaska Allianz SE na hrvatsko tržište gradi svoju profesionalnu karijeru unutar Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) od pozicije pripravnika do Direktora Službe za upravljanje financijskom imovinom koju funkciju preuzima 2003. godine i vodi je do 2017. godine. U svrhe ustroja odjela za upravljanje rizicima obavljala je i funkciju Voditelja upravljanja rizicima. Od 2017. godine promovirana je na funkciju Direktora Sektora za financije i kontroling koju vodi do imenovanja na mjesto Člana Uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. u studenom 2020. godine. Funkciju Predsjednika Nadzornog odbora ALLIANZ INVEST d.o.o. obnašala je od lipnja 2015. do svibnja 2017. godine, a člana Nadzornog odbora od studenoga 2019. do srpnja 2020. godine. U svojoj profesionalnoj karijeri zastupala je i društvo Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) zajedno s još jednim članom Uprave obnašajući funkciju Prokurista društva u periodu od svibnja 2017. godine od listopada 2019. godine. Gradeći karijeru u  društvu Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.), stekla je višegodišnje iskustvo iz domene financijskog poslovanja osiguravajućeg društva s fokusom na upravljanje ulaganjima.

Luka Pavlović, CFA, Član je Uprave Društva. Završio je magisterij poslovne ekonomije, smjer financije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, pritom provevši zadnju godinu studija na Sveučilištu HumbolDt u Berlinu (poslovna ekonomija, smjer financije). Zaposlenik Allianz Investa postaje 2016. godine, prvo na radnom mjestu Analitičara u Front Office-u, a od 2020. godine postaje Portfolio Manager u Front Office-u, funkcija koju je obnašao do imenovanja za člana Uprave Društva u svibnju 2023. godine. Ima položen ispit za investicijskog savjetnika pri HANFI te od 2021. godine nositelj je CFA titule (CFA Charterholder). Član je CFA udruge Hrvatska, a tijekom svojeg školovanja i dosadašnje karijere dodatno se usavršavao pohađajući tečajeve i dodatne edukacije iz područja investiranja, upravljanja imovinom i financija.

Sažetak Politike primitaka

ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je, u skladu sa člankom 59. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne Novine br. 44/16, 126/19, 110/21, 76/22; dalje u tekstu: Zakon) usvojilo Politiku primitaka, uzimajući u obzir načela navedena u članku 60. Zakona, odnosno:

a) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka dosljedno odražavaju i promiču razumno i učinkovito upravljanje rizicima,

b) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka ne potiču preuzimanje rizika koje nije u skladu s profilom rizičnosti Društva, pravilima i/ili prospektima UCITS fondova kojima Društvo upravlja te se istima osigurava postupanje Društva u najboljem interesu UCITS fondova kojima upravlja te klijenata kojima pruža uslugu upravljanja portfeljem i/ili investicijskog savjetovanja

c) načela koja se koriste prilikom određivanja primitaka u skladu su s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, UCITS fondova kojima upravlja, ulagatelja i klijenata kojima pruža investicijske usluge i aktivnosti za koje je dobilo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) te uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa

d) temeljna načela Politike primitaka usvaja i periodički revidira Nadzorni odbor Društva koji osigurava da ih se Društvo pridržava te osigurava da provođenje Politike primitaka najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti s politikama i procedurama vezanim uz primitke,

e) Uprava Društva donosi Politiku primitaka uz suglasnost Nadzornog odbora, te je ista odgovorna za provedbu donesene Politike.

Podaci o aktualnim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva nalaze se na mrežnoj stranici Društva https://www.azinvest.hr/o-nama/allianz-invest/#b-1083.

Uzimajući u obzir veličinu, organizacijsku strukturu, prirodu, opseg i složenost aktivnosti koje obavlja te sve ostale relevantne kriterije, Društvo nije osnovalo Odbor za primitke.

Politika je rodno neutralna što znači da se temelji na jednakoj plaći radnika i radnica za jednak rad ili rad jednake vrijednosti.

Primici radnika Društva, uključujući članove Uprave Društva, mogu biti fiksni, varijabilni i jednokratne isplate. 

Osnovna plaća je fiksni dio primitka radnika i naknada za rad s obzirom na preuzetu ulogu i odgovornosti u skladu s tržišnim uvjetima, a koja pruža stabilan i stalan izvor prihoda radnika. Osnovna plaća ugovara se ugovorom o radu između radnika i društva kao poslodavca. Fiksni dio mora biti dovoljno visok u udjelu ukupnog primitka radnika, odnosno radnik ne smije ovisiti o varijabilnom dijelu primitka. Fiksni primici radnika prvenstveno odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost navedene u opisu radnog mjesta radnika kao dio uvjeta zapošljavanja.

Varijabilni primici mogu se utvrđivati ugovorom o radu, odlukama Nadzornog odbora u svezi kompenzacijskih planova, posebnim odlukama Uprave i drugim internim aktima Društva.

Sustav varijabilnih primitaka kreira se na način da potiče učinkovitost, ali istovremeno ne daje poticaj za preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti društva.

Varijabilni primici neće se isplaćivati odnosno isplata može biti ograničena ukoliko bi pravo na varijabilni primitak bilo povezano s kršenjem obveza iz radnog odnosa, lokalnih radnopravnih propisa te protivno svim internim radnopravnim aktima društva, a posebno u slučaju postupanja protivno internim aktima društva iz područja praćenja usklađenosti.

Iznos varijabilnih primitaka ovisi o radnom mjestu te o razini složenosti poslova određenog radnog mjesta.

Varijabilni primici mogu se sastojati od godišnje bonus nagrade (kratkoročno nagrađivanje) te srednjoročnog i dugoročnog nagrađivanja, ovisno o odluci Uprave i/ili Nadzornog odbora i internim aktima društva za pojedino razdoblje nagrađivanja.

Društvo može vršiti jednokratne isplate ako su one opravdane poslovnim ili tržišnim razlozima te ako su u skladu s pozitivnim propisima.

Varijabilni primici ključnih funkcija ovise o postignutim ciljevima povezanima s njihovim radnim zadacima, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju I podliježu neposrednom nadzoru Nadzornog odbora. Kada su primici povezani s uspješnošću, ukupni iznos primitka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti pojedinca (uzimajući pri tom u obzir financijske i nefinancijske kriterije) i relevantne poslovne jedinice, kao i na ukupnim rezultatima Društva, UCITS fondova i porteljima kojima upravlja. Ocjena uspješnosti odnosi se na višegodišnje razdoblje, odnosno vrši se na temelju vremenskog okvira koji je usklađen s preporučenim držanjem udjela ulagatelja u UCITS fondu. Na taj se način osigurava da se ocjena uspješnosti temelji na dugoročnijim rezultatima i rizicima ulaganja UCITS fonda te da se stvarna isplata primitka raspodijeli tijekom relevantnog razdoblja koje uzima u obzir osnovni poslovni ciklus i poslovne rizike.

Fiksni i varijabilni primici su primjereno uravnoteženi. Fiksni dio primitaka mora predstavljati dovoljno visok udio u ukupnim primicima, čime se omogućava provođenje u potpunosti fleksibilne politike varijabilnih primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka.

Društvo određuje odgovarajuće omjere između fiksnog i varijabilnog dijela ukupnih primitaka, pri čemu varijabilni dio ne smije prelaziti 100% fiksnog dijela ukupnih primitaka pojedinca.

Znatan dio, a u svakom slučaju najmanje 40 % varijabilnog primitka, daje se s odgodom tijekom razdoblja koje odgovara razdoblju preporučenog držanja udjela ulagatelja u relevantnom UCITS fondu. Prilikom određenja vremenskog okvira odgode varijabilnog dijela primitka, u obzir se uzima i profil rizičnosti relevantnog UCITS fonda te se na odgovarajući način usklađuje s vrstom poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotičnog radnika. U slučaju osobitog visokog varijabilnog primitka najmanje 60% varijabilnog primitka će se odgoditi.

Varijabilni primici, uključujući odgođene dijelove varijabilnih primitaka, daju se samo kada i ako je to održivo i opravdano.

Na zahtjev ulagatelja Društvo će istome besplatno dostaviti primjerak Politike primitaka u papirnatom obliku.

Politika najpovoljnijeg ishoda

Politika upravljanja sukobom interesa

Politika sudjelovanja

Strategija ulaganja

Dogovor o usklađivanju Strategije ulaganja i Odluka o ulaganju

Izvješće o provođenju politike sudjelovanja

Sustav upravljanja

Lista partnera za trgovanje

Upravljanje portfeljem - Opće informacije za klijente

Godišnji izvještaj 5 najboljih partnera u trgovanju