Dokumenti

Godišnje financijsko izvješće

Adekvatnost kapitala

Sudjelovanje na Glavnim skupštinama

Relevantne događaje vezane uz izdavatelje Društvo prati samostalno i putem depozitara.

Po zaprimanju obavijesti o relevantnim događajima Uprava Društva analizira iste te može donijeti odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini izdavatelja. Društvo će sudjelovati i glasati na skupštinama izdavatelja čiji su financijski instrumenti sastavni dio imovine portfelja prema vlastitoj procjeni ili prema uputi klijenta. Uprava Društva će odluku o sudjelovanju donijeti ukoliko na temelju svih prikupljenih informacija procijeni da Društvo može značajno utjecati na ishod glasanja na Glavnoj skupštini izdavatelja, odnosno da potencijalno postoji pozitivan ekonomski učinak za UCITS fond i njegove ulagatelje/klijente od ostvarivanja glasačkog prava. Odluku o sudjelovanju na Skupštinama izdavatelja kao i o načinu glasovanja po točkama dnevnog reda donosi Uprava Društva.

Na Glavnoj skupštini pojedinog društva može sudjelovati jedan od članova Uprave Društva ili osoba koju Društvo ovlasti za to. U slučaju da Uprava Društva opunomoći treću osobu za glasovanje na određenoj Glavnoj skupštini, Uprava Društva dat će joj precizne upute za glasovanje na predmetnoj Skupštini.

O svakom sudjelovanju na Glavnoj skupštini Društvo će na svojoj web stranici objaviti obavijest o glasovanju te o načinu na koje je Društvo glasovalo.

Društvo će donositi odluke o načinu ostvarivanja glasačkih i drugih prava uvijek i jedino u cilju ostvarivanja najboljeg interesa za UCITS fond i njegove ulagatelje, odnosno u cilju ostvarivanja najboljeg interesa za klijenta čijim portfeljem upravlja.

Kako bi spriječilo moguće sukobe interesa, odnosno kada to nije moguće, barem umanjilo, odnosno kvalitetno upravljalo sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava Društvo je internim aktima propisalo i uredilo mjere kojima se osigurava da interesi fondova, ulagatelja u fondove i tržišta kapitala uvijek i beziznimno imaju prioritet nad interesima Društva i njegovih zaposlenika.