Izjave povezane s održivosti

Objava vezana za politike u području rizika održivosti

Čl. 3. Transparentnost politika u području rizika održivosti Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba)

Verzija 1. od dana 10. ožujka 2021. godine

“Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizika održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima”

Rizik održivosti definiran je u čl. 2. t. 22. SFDR Uredbe kao okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja. Primjeri ESG rizika su klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti, kršenje priznatih radnih standarda, korupcija.

Naše razumijevanje rizika održivosti uključuje ekološke, socijalne ili upravljačke događaje (dalje u tekstu: ESG) ili uvjete koji, ako se pojave, mogu imati materijalno negativne učinke na imovinu, profitabilnost te reputaciju Allianz Grupe ili bilo kojeg društva  iz njezine grupe.

Slijedom ovog pravila, Allianz Invest d.o.o. (dalje u tekstu: Allianz Invest ili Društvo) prilikom donošenja investicijskih odluka pozornost posvećuje i održivosti ulaganja koje se definira kao ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju okolišnih ciljeva, mjereno, primjerice, ključnim pokazateljima učinkovitosti resursa u pogledu upotrebe energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i zemljišta, u pogledu stvaranja otpada, emisija stakleničkih plinova ili u pogledu bioraznolikosti i kružnoga gospodarstva ili ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju socijalnih ciljeva, a posebno ulaganja kojima se doprinosi borbi protiv nejednakosti ili, potiče socijalna kohezija, socijalna integracija i radni odnosi, ili ulaganje u ljudski kapital ili gospodarski ili socijalno ugrožene zajednice, pod uvjetom da se takvim ulaganjima ne nanosi bitna šteta bilo kojem od tih ciljeva i da društva u koja se ulaže slijede prakse dobrog upravljanja, a osobito u pogledu dobrih upravljačkih struktura, odnosa sa zaposlenicima, isplaćivanja naknada za osoblje i izvršavanje poreznih obveza.

Navedeni okolišni aspekti odnose se na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama te općenito na okoliš i s njime povezane rizike. Socijalni aspekti mogu se odnositi na pitanja nejednakosti, uključenosti, radnih odnosa te ulaganja u ljudski kapital i zajednice. Okolišni i socijalni aspekti često su isprepleteni jer klimatske promjene mogu posebno dovesti do pogoršanja postojećih sustava nejednakosti. 

U cilju ostvarivanja održivog rasta te prepoznavanja ESG rizika, a koji mogu utjecati na fundamentalnu vrijednost izdavatelja u čije se vrijednosne papire ulaže, prilikom donošenja odluka o ulaganju Društvo  odgovarajući značaj stavlja i na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. Na ovaj način doprinosi sve većem ulaganju sektora financijskih usluga u održive i dugoročnije djelatnosti.

Procesi upravljanja ESG-om

Uzimajući u obzir osnovnu djelatnost i poslovnu praksu izdavatelja, Društvo će u skladu s razvojem zakonodavne regulative i internih modela provoditi procjenu okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika prilikom donošenja odluka o ulaganju. U svezi s navedenim, Društvo će prilikom donošenja odluka o ulaganju primjenjivati standarde usvojene ESG politike analizirajući potencijalna ulaganja:

1. Identificirajući potencijalno kritične transakcije u trinaest „osjetljivih područja“ (rudarstvo, nafta i plin, poljoprivreda…) koje mogu rezultirati reputacijskim rizikom.

2. procjena izdavatelja u odnosu na ESG praksu

Društvo će procjenjivati poslovnu praksu izdavatelja u odnosu na okolišna, socijalna i upravljačka područja u skladu s dostupnim podacima u trenutku izrade procjene.

Transakcije se mogu provesti ukoliko Društvo utvrdi da:

 • Potencijalni rizici povezani s ESG temama se procjenjuju prihvatljivima i
 • Procjena prihvatljivosti potencijalnih rizika povezanih s ESG temama je adekvatno dokumentirana.

Sukladno usvojenoj ESG politici, a na temelju uvjeta koja definiraju isključenja iz ulaganja, prilikom donošenja investicijskih odluka o ulaganju imovine fondova/portfelja ili Društva, ne smije se ulagati u izdavatelje i podružnice izdavatelja koji su uključeni u poslovne modele vezane uz kontroverzno oružje ili ugljen. Daljnja isključenja temelje se na:

 • ograničavanju državnih obveznica izdavatelja povezanih s ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i značajnim problemima vezanima za ESG rizike,
 • poslovne modele uključene u proizvodnju nekonvencionalno proizvedene nafte i plina,
 • neuspješnih odgovora na aktivni angažman kroz politiku sudjelovanja ili drugih tema povezanih s ESG-om, a koji mogu imati materijalne utjecaje na Društvo i fondove/portfelje pod upravljanjem.

Isključenja povezana s ESG-om uključuju:

1. Isključenja zbog kontroverznog oružja.

Isključena su društva koja se bave, sama (izravno) ili preko subjekata koje kontroliraju (najmanje 50 % udjela, neizravno), razvojem, proizvodnjom, održavanjem i trgovinom zabranjenim oružjem u skladu sa sljedećim međunarodnim konvencijama:

 • Protupješačke mine - kako je definirano člankom 2. Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju (Ottawski sporazum)
 • Kazetno streljivo - kako je definirano člankom 2. Konvencije o kazetnom streljivu
 • Biološko i toksinsko oružje - kako je definirano člankom I. Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništenju (Konvencija o biološkom oružju)
 • Kemijsko oružje - kako je definirano člankom II. Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (Konvencija o kemijskom oružju)

2. Isključenja zbog energije.

Isključena su društva koja se bave, sama (izravno) ili preko subjekata koje kontroliraju (najmanje 50 % udjela, neizravno), poslovnim modelima koji su utemeljeni na ugljenu, a koji su definirani kao:

 • rudarska poduzeća koja 30 % ili više prihoda ostvaruju iskapanjem termalnog ugljena
 • elektroprivredna poduzeća koja 30 % ili više proizvedene električne energije proizvedu iz termalnog ugljena i/ili
 • planiranje povećanja kapaciteta termalnog ugljena za više od 0,3 gigawata (GW).

Izuzeta su društva uključena u nekonvencionalnu proizvodnju nafte i plina.

3. Ograničenje ulaganja u određene vrste državnih obveznica iz zemalja povezanih s ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i značajnim problemima vezanima za ESG rizike.

4. Isključenje i ograničenje pojedinih izdavatelja  kao rezultat  pokušaja aktivnog angažmana kroz politiku sudjelovanja, a gdje angažman nije bio uspješan.

 

Angažman u okviru vlasničkih ulaganja

Politikom sudjelovanja Društvo objašnjava na koji način utječe na izdavatelje, kako se koriste članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja, nadgledaju bitni događaji društva u koja se ulaže: strategija društva, financijski i nefinancijski rezultati, struktura kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje, razmjenjuju stajališta s organima društva i drugim dionicama u društvu, surađuje s drugim dioničarima i upravlja sukobima interesa povezanim sa sudjelovanjem.

Cilj Politike sudjelovanja je uspostaviti primjerene i učinkovite mjere i postupke za praćenje relevantnih događaja vezanih uz izdavatelja, ostvarivanje glasačkih prava u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja fondova/portfelja te sprječavanje ili upravljanje sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava.

Društvo nema kvalificirani udio kao niti drugi značajan udio u temeljnom kapitalu niti jednog društva čiji se vrijednosni papir nalazi u fondovima/portfeljima. Društvo u pravilu ne sudjeluje na Glavnim skupštinama društava čiji se vrijednosni papir nalazi u fondovima/portfeljima, ali ukoliko se ipak odluči sudjelovati na istima, obzirom na objavljeni dnevni red i prijedlog donesenih odluka, isto će i objaviti na mrežnim stranicama Društva.

Sukladno usvojenoj ESG politici, Društvo će pratiti izloženost ESG rizicima te će tamo gdje ocijeni da je potrebno, odlučiti hoće li svojim doprinosom kroz Politiku sudjelovanja doprinijeti pozitivnoj promjeni u procesu upravljanja održivošću kod odgovarajućeg izdavatelja. Ukoliko se kroz proces angažiranja te primjenom odgovarajućih mitigacijskih mjera ne uoče poboljšanja i promjene u radu kompanija s aspekta ESG-a, provodi se politika isključivanja odnosno izlaska iz predmetnih ulaganja.

Dodatne pojedinosti u svezi s Politikom sudjelovanja Društva mogu se pronaći na sljedećem linku: Politika sudjelovanja.

 

Rizici klimatskih promjena i dekarbonizacija u okviru Allianz Grupe

Sprječavanje daljnjeg globalnog zatopljenja i ublažavanje klimatskih promjena glavni je prioritet Allianz Grupe. U postizanju istog, Allianz Grupa je predan pružanju pomoći u postizanju ciljeva Pariškog klimatskog sporazuma iz 2015. godine te je uvjerenja da postizanje ovih ciljeva zahtijeva brzu dekarbonizaciju globalne ekonomije prema neto-nultim razinama emisije stakleničkih plinova do 2050. U tom smjeru postavljeni su glavni ciljevi ukidanja ulaganja u poslovne modele povezane s proizvodnjom ili bilo kojih drugih poslova ili poslovne suradnje povezane s ugljenom do 2040. godine te cilj neto nulte stope emisije stakleničkih plinova iz svog portfelja do 2050. godine. Na ovaj način Allianz Grupa ispunjava svoju odgovornost vezanu za ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 ° C u usporedbi s predindustrijskim razinama.

Izjava o nerazmatranju glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Izjava o nerazmatranju glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Verzija 3. od dana 28. lipnja 2023. godine

Čl. 4. Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini subjekata Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba)

“1. Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriranju:

 (a) ako uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima u čimbenike održivosti, izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu tih učinaka, pri čemu uvažavaju veličinu, prirodu i opseg svojih aktivnosti te vrste financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje; ili

(b) ako ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, jasne razloge zašto to ne čine uključujući, ako je to relevantno, informacije o tome namjeravaju li uzeti u obzir takve štetne učinke i kada to misle činiti.

2. Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje pružaju u skladu sa stavkom 1. točkom (a) uključuju najmanje sljedeće:

(a) informacije o svojim politikama za utvrđivanje glavnih štetnih učinaka na održivost i pokazatelja održivosti, kao i određivanje prioriteta u vezi s tim učincima i pokazateljima;

(b) opis glavnih štetnih učinaka na održivost i svih mjera poduzetih u vezi s time ili, ako je to relevantno, planiranih mjera;

(c) ako je primjenjivo, kratke sažetke o politikama sudjelovanja u skladu s člankom 3.g Direktive 2007/36/EZ;

(d) upućivanje na svoje poštovanje kodeksa odgovornog poslovnog ponašanja i međunarodno priznatih standarada u vezi s dužnom pažnjom i izvješćivanjem te, ako je relevantno, stupanj svoje usklađenosti s ciljevima Pariškog sporazuma.”

U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) SFDR Uredbe i člankom 12. Delegirane uredbe (EU) 2022/1288 koja dopunjuje SFDR Uredbu u pogledu regulatornih tehničkih standarda, ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: ALLIANZ INVEST ili Društvo) objavljuje sljedeću izjavu:

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Zbog objektivnih okolnosti u vidu ograničenosti dostupnosti podataka vezanih uz upravljanje te utjecaja na društvo i okoliš izdavatelja vrijednosnih papira u koje se ulaže te činjenicu da je kvaliteta istih podataka te jednostavnost korištenja niska, Društvo je donijelo odluku da u ovoj fazi uskladbe poslovanja Društva s regulativom održivog razvoja neće uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima. Društvo izjavu o neuzimanju u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, kao i ostale uskladbe i aktivnosti iz područja održivosti prilagođava razvoju regulative i okolnostima na tržištu, a sve s ciljem da osigura visoki stupanj transparentnosti poslovanja prema ulagateljima u fondove i portfelje kojima upravlja.

Glavni štetni učinci na održivost uključuju emisije stakleničkih plinova, gubitak biološke raznolikosti, nestašice vode, kršenja ljudskih prava, štetne utjecaje na zajednicu, podmićivanje i korupciju.

Kao dio Allianz Grupe i ciljeva zadanih u okviru iste, Društvo poduzima odgovarajuće radnje kako bi izbjegli ili ublažili glavne štetne učinke na održivost, uključujući:

• Ograničavanje ulaganja u određene sektore i izdavatelje koje obuhvaća:

(1) isključenje tvrtki koje proizvode ili ih se može povezati s određenom vrstom zabranjenog oružja,

(2) isključenje poslovnih modela povezanih s proizvodnjom ili bilo kojih drugih poslova ili poslovne suradnje povezane s ugljenom,

(3) isključenje poslova temeljenih na naftnom pijesku,

(4) ograničenja u financiranju projekata sukladno politici u svezi nafte i plina Allianz Grupe,

(5) ograničenje ulaganja u određene vrste državnih obveznica iz zemalja povezanih s ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i značajnim problemima vezanima za ESG rizike,

(6) isključenje i ograničenje pojedinih izdavatelja kao rezultat pokušaja aktivnog angažmana kroz politiku sudjelovanja, a gdje angažman nije bio uspješan.

Allianz Grupa potpisnik je/član niza odgovornih poslovnih kodeksa ponašanja i međunarodno priznatih standarda.

Ključni su: Potpisnik Načela odgovornog ulaganja (eng. Principles for Responsible Investment (PRI)), Načela za održivo osiguranje (eng. Principles for Sustainable Insurance (PSI)), potpisnik UN Global Compact i Klimatskog djelovanja 100+ (eng.UN Global Compact and Climate Action 100+),  član RE100 i inicijative utemeljene na znanosti (SBTi)(eng. Science-Based Targets), suosnivač the U.N – convened Net-zero Asset Owner Alliance (skr. AOA) i član Radne skupine za financijske objave povezano s klimom (eng. Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)).

Društvo, kao dio Allianz Grupe, u skladu s različitim standardima ljudskih prava kao što su Vodeća načela Ujedinjenih naroda (UN) o poslovanju i ljudskim pravima, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te na način kao što je navedeno u standardima rada Međunarodne organizacije rada (ILO) predano je poštivanju ljudskih prava i prepoznaje važnost ljudskih prava, kao pitanja temeljena na vrijednosti i kao poslovna pitanja. Unutar svoje ESG politike, Društvo je popisalo zemlje u kojima dolazi do sustavnog kršenja ljudskih prava. Allianz Grupa je integrirala aspekte ljudskih prava na temelju Smjernica Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za multinacionalna poduzeća i sudionik je UN Global Compact-a (UNGC) od 2002. U okviru AOA-u Allianz Grupa se obvezala da će svoj portfelj imovine iz osiguranja uskladiti sa scenarijem maksimalnog porasta temperature do 1,5°C, sukladno članku 2.1c Pariškog sporazuma. Allianz Grupa je aktivni član Klimatskog djelovanja 100+ (CA100+) čiji je cilj surađivati ​​sa 167 najvećih svjetskih korporativnih proizvođača stakleničkih plinova kako bi se postavili ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova, ojačala financijska objava vezana uz održivi razvoj i poboljšalo upravljanje klimom. Osim toga, Allianz Grupa aktivno pridonosi Open Source Climate, skupini korporacija kako bi zajednički izgradili sustav modeliranja i podataka koji se dijele i dostupni su na globalnoj razini. Također, Allianz Grupa aktivno pridonosi specijaliziranim inicijativama koje se usredotočuju na dekarbonizaciju, uključujući inicijativu za znanstveno utemeljene ciljeve (SBTi) i inicijativu za tranzicijski put (TPI). Jedan od ključnih napora ovih inicijativa i Allianz Grupe je razviti (perspektivne) pokazatelje klimatske učinkovitosti za različite klase imovine te alate za praćenje usklađenosti portfelja s ciljem od 1,5°C Pariškog sporazuma.

Društvo je prepoznalo značaj i važnost prilagodbe poslovanja u pogledu glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti te će u nadolazećem razdoblju (očekivano u roku od jedne godine od dana objave ove Izjave), a u skladu s razvojem regulative održivog razvoja te očekivanim povećanjem dostupnosti i kvalitete podataka intenzivno raditi na integraciji glavnih štetnih učinaka, a sve u najboljem interesu svojih ulagatelja.

Objava vezana za politiku o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti

Čl. 5. Transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba)

Verzija 1. od dana 10. ožujka 2021. godine

“Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici u svoje poslovne politike o isplaćivanju primitaka uključuju informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizika održivosti i objavljuju te informacije na internetskim stranicama.

Informacije iz stavka 1. Uključuju se u politike o isplaćivanju primitaka koje sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici moraju uspostviti i održavati u składu sa sektorskim zakonodavstvom, posebice direktivama 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 i (EU) 2016/2341”

Pri uspostavi i primjeni sustava nagrađivanja, Društvo je uspostavilo jasno, transparentno i učinkovito upravljanje sustavom nagrađivanja uključujući nadzor nad sustavom nagrađivanja te redovito praćenje sustava planiranja naknada, dodataka i potpora.

Sustav varijabilnih primitaka i nagrađivanja utvrđuje se na transparentan i primjeren način. Varijabilni primici mogu se utvrđivati ugovorom o radu, posebnim odlukama Uprave/Nadzornog odbora i drugim internim aktima Društva.

Odabrani ključni pokazatelji uspješnosti iz financijskih planova čine osnovu za kreiranje financijskih i operativnih ciljeva za varijabilnu naknadu koji ujedno odražavaju strategiju Allianz Grupe, a tako i Društva te moraju biti izrađeni na način da se:

 • izbjegne prekomjerno preuzimanje rizika
 • izbjegne sukob interesa
 • izbjegne preuzimanje rizika koji prelazi ograničenja dopuštenih rizika Društva
 • omogući primjereno izražavanje materijalnog rizika u određenom razdoblju i
 • u obzir uzmu cjelokupni rezultati Allianz Grupe i Društva.

Ciljevi uključuju, gdje je to prikladno, pokazatelje uspješnosti povezane s ESG-om čimbenicima i moraju biti postavljeni da izbjegnu prekomjerno preuzimanje ESG rizika.