O otvorenim investicijskim fondovima

O otvorenim investicijskim fondovima

Otvoreni investicijski fondovi

Ulaganje u otvorene investicijske fondove predstavlja poseban oblik ulaganja koje putem diverzificiranog investiranja u raznovrsne financijske instrumente pruža mogućnost većeg povrata na uložena sredstva u odnosu na bankovni depozit i slične oblike ulaganja. Istodobno ovakvo ulaganje donosi znatno manje rizike od izravnog ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire i druge financijske instrumente, odnosno samostalnog ulaganja na financijskim tržištima.

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu. Osniva ga uz odobrenje Agencije, ovlašteno društvo za upravljanje investicijskim fondovima, s ciljem prikupljanja novčanih sredstava izdavanjem i prodajom javnom ponudom udjela u fondu radi ulaganja sukladno ciljevima i ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom i statutom fonda. Imovinu otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, odnosno zasebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih imatelja udjela u fondu, čine sredstva prikupljena izdavanjem i javnom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda. 

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima upravlja imovinom otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa ulagatelja u fond. Pri upravljanju imovinom fonda, društvo za upravljanje nastoji ostvariti najvišu moguću stopu prinosa na ulaganje uz istovremeno uvažavanje ograničenja ulaganja i zahtjeva za sigurnošću i likvidnošću investiranih sredstava karakterističnih za pojedinu vrstu fonda te utvrđenih prospektom i statutom fonda. 

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom međusobno se razlikuju po vrstama vrijednosnih papira u koje ulažu, odnosno po omjerima ulaganja u određenu vrstu vrijednosnica ili neku drugu njihovu karakteristiku (tržište, zemlju izdanja, granu industrije...). Ulaganje u novčane fondove općenito se smatra najmanje rizičnim, nešto rizičniji su obveznički fondovi, pa zatim mješoviti koji u sebi obično sadrže kombinaciju obveznica i dionica, a dionički pripadaju grupi najrizičnijih fondova. Sukladno prethodnom, mogući prinos na ulaganje u fondove je najniži kod novčanih fondova, a najviši kod dioničkih. Očekivani prinosi kod obvezničkih i dioničkih fondova su viši u odnosu na one novčanih fondova s obzirom na preuzimanje dodatnog rizika kod ulaganja.