Press

Bitne promjene Prospekta i obveznog sadržaja Pravila Allianz Short Term Bond

Sukladno članku 193. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu Zakon) obavještavamo Vas kako je na dan 18. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdala Rješenje kojim se izdaje odobrenje za bitne promjene Prospekta Allianz Short Term Bond KLASA: UP/I 972-02/18-03/14 URBROJ: 326-01-40-42-19-15 (dalje u tekstu: Rješenje), koje je ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).

Prospekt Allianz Short Term Bond (dalje u tekstu: Prospekt) stupa na snagu dana 03. ožujka 2019. godine, istekom roka od 40 dana od dana objave obavijesti na mrežnim stranicama.

Prospekt se najznačajnije mijenja u dijelu ciljeva Fonda, strategije ulaganja i ograničenja ulaganje Fonda te sklonosti Fonda pojedinim rizicima, budući da fond Allianz Short Term Bond (dalje u tekstu: Fond) djeluje kao kratkoročni obveznički Fond.

Novi cilj kojeg Fond nastoji ostvariti jest određen porast vrijednosti imovine i prihod od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, veći od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike
Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e.

Fond je namijenjen svim osobama koje raspolažu novčanim sredstvima i žele ih uložiti na novčano i obvezničko tržište (dalje u tekstu: tržište) na period duži od 6 mjeseci te su spremni prihvatiti kombinaciju rizika i prinosa koju donosi ulaganje na tržištu.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite, pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj Fonda. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima moguća je u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost Fonda dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda ograničeno je na rasponu od 0 do 3.

Opisane promjene cilja i strategije ulaganja utjecale su i na sklonost Fonda pojedinim rizicima. U cilju pojednostavljenja i povećane transparentnosti prikaza sklonosti Fonda pojedinom riziku kao i jasnog isticanja profila rizičnosti Fonda, revidiran je opis rizika ulaganja u Fond kao i tablica rizičnosti Fonda uz jasno isticanje njegova profila rizičnosti.

U preostalom dijelu, Prospekt je promijenjen na način da su propisani elementi njegova sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

Ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade u roku 40 dana od dana objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta, odnosno do 02. ožujka 2019. godine, sukladno čl. 193. 4. Zakona.

Pravila Allianz Short Term Bond

Sukladno članku 199. st. 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu Zakon) obavještavamo Vas kako je na dan 18. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) izdala Rješenje kojim se izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja Pravila
Allianz Short Term Bond KLASA: UP/I 972-02/18-03/27 URBROJ: 326-01-40-42-19-17 (dalje u tekstu: Rješenje).

Pravila se najznačajnije mijenja u dijelu pretpostavki i uvjeta te postupaka naknade štete ulagateljima i Fondu od strane ALLIANZ ZAGREB d.d. (dalje u tekstu: Društvo), budući da fond Allianz Short Term Bond (dalje u tekstu: Fond) djeluje kao kratkoročni obveznički Fond.

Također, promijenjen je opis bitne greške kod izračuna cijene udjela Fonda. Takvom bitnom greškom predviđena je situacija kada razlika između prvobitno izračunate cijene udjela i naknadno točno utvrđene cijene udjela za taj dan prelazi 1.00% vrijednosti prvobitno izračunate cijene udjela, umjesto dosadašnjeg iznosa razlike tih cijena od 0.5 %, budući da je taj iznos odgovarao propisanom iznosu za novčane fondove.

U preostalom dijelu, Pravila su promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja pojašnjeni i jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u Fond o istima bili transparentnije informirani.

Izmijenjene dokumente možete pronaći ovdje.