Press

Društvo je dana 10. prosinca 2018. usvojilo nebitne promjene Prospekata fonda Društva.

U smislu nebitnih promjena ažurirani su sljedeći dijelovi Prospekata:

1. Izmjenjen je datum usvajanja prospekata.

2. Izmjenjen je član Nadzornog odbora. Budući da je gđi. Sandi Šteko prestao mandat, kao član Nadzornog odbora, imenovana je gđa. Marijana Jakovac.

„Marijana Jakovac članica je Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2005. godine u Pricewaterhouse Coopers d.o.o. te do travnja 2009. godine radi revizije financijskih institucija i industrijskih kompanija kao Senior associate. Nakon toga prelazi u ALLIANZ ZAGREB d.d. gdje je provela pet godina u Kontrolingu. Od 2014. godine svoje znanje proširuje unutar naftne industrije u društvu Tifon d.o.o. na vodećim funkcijama u financijama i prodaji, a u periodu od rujna 2014. do ožujka 2016. godine obavlja funkciju članice Uprave. Početkom rujna 2018. godine vraća se u Allianz Zagreb d.d. gdje preuzima funkciju direktorice Sektora računovodstva i poreza.“

3. Depozitar fonda, nakon statusne promjene pripajanja Splitske banke d.d. kao dosadašnjeg Depozitara jest OTP banka d.d.
“Depozitar Fonda je OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, MB 3141721, MBS 060000531, OIB: 69326397242  (dalje: Depozitar),  je banka kojoj je Rješenjima Hrvatske narodne banke Z.Br. 746/2000 od 09. veljače 2000., Z.br. 1187/2003 od 12. veljače 2003., Z.br 1360/2006 od 12. listopada 2005., Z.br. 1688/2010 od 14.travnja 2010. i Z.br 1790/2011 od 08.lipnja 2011.godine te Z.Br. 1870/2012 od 11. srpnja 2012. godine odobreno pružanje bankovnih i financijskih usluga, kao i kojoj je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) Rješenjem klasa: UP/I-451-04/12-03/1 Ur. broj: 326-111-12-7 od 26. travnja 2012. godine na neodređeno vrijeme dala prethodnu suglasnost o udovoljavanju uvjetima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti iz članka 5. Zakona o tržištu kapitala (pored ostalog i usluga pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezanih usluga).

OTP banci d.d., kao društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo Splitska banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, upisano kod Trgovačkog suda u Splitu, MBS: 060000488, OIB: 69326397242, temeljem Ugovora o pripajanju od 13. lipnja 2018. i Aneksa Ugovora o pripajanju od 10. listopada 2018, koje su odobrile Glavna skupština Splitska banka d.d. odlukama od 28. lipnja 2018. i 25. listopada 2018. i Glavna skupština OTP banka Hrvatske d.d. odlukama od 29. lipnja 2018. i 25. listopada 2018. Odluke o pripajanju nisu pobijane.”

Također, ažurirani su i Popis osoba s kojima je Depozitar ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova kao i Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva (podskrbnici).