Press

Ispunjenje obveza sukladno Zakonu o trgovačkim društvima

ISPUNJENJE OBVEZA SUKLADNO ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Sukladno člancima 291.a do 291.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: ZTD) , Institucionalni ulagatelj (ALLIANZ HRVATSKA d.d.; prije ALLIANZ ZAGREB d.d.) i Upravitelj imovine (ALLIANZ INVEST d.o.o.) moraju donijeti i  javno objaviti na mrežnim stranicama,  odnosno uputiti na iste:
1. Politiku sudjelovanja (čl. 291.b. st.1.)
2. Izvješće o provođenju politike sudjelovanja (čl. 291.b. st.2.)
3. Izvješće o glasovanju na glavnim skupštinama (čl. 291.b. st.3.)
4. Strategiju ulaganja (čl. 291.c. st.1. i 2.)
5. Dogovor o usklađenju strategija ulaganja i odluka o ulaganju (čl. 291.c. st.2.)
6. Izvješće o strategiji ulaganja (čl. 291.c. st.4.)

1. POLITIKA SUDJELOVANJA (čl. 291.b. st.1.)
Politikom sudjelovanja društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. objašnjava na koji način:
• utječe na društva u portfelju;
• se koriste članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja;
• nadgleda bitne događaje društva u koja ulažu: strategiju društva, financijske i nefinancijske rezultate, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje;
• razmjenjuju stajališta s organima društva i drugih dionicama u društvu;
• ostvaruju članska prava iz dionica;
• surađuju s drugim dioničarima;
• upravljaju sukobima interesa povezanima sa sudjelovanjem.

Također, cilj Politike sudjelovanja jest uspostaviti primjerene i učinkovite mjere i postupke za:
• praćenje relevantnih događaja vezanih uz izdavatelja;
• ostvarivanje glasačkih prava u skladu s investicijskim ciljevima i strategijom ulaganja UCITS fondova, odnosno klijenata;
• sprječavanje ili upravljanje sukobima interesa koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava.

2. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU POLITIKE SUDJELOVANJA (čl. 291.b. st.2.)
Ovim Izvješćem društvo ALLIANZ INVEST d.o.o., za vremenski period od dana 01. siječnja 2019. godine do dana sastavljanja ovog Izvješća, objašnjava:
• kako općenito glasuje;
• kako je glasovalo o važnijim odlukama;
• koristi li usluge savjetnika pri glasovanju.

3. IZVJEŠĆE O GLASOVANJU NA GLAVNIM SKUPŠTINAMA (čl. 291.b. st.3.)
Ovim Izvješćem društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. javno objavljuje kako je glasovalo na Glavnim skupštinama, osim:
• ako glasovi nisu bili bitni zbog sadržaja odluka o kojima se glasovalo;
• zbog zanemarivo niskog sudjelovanja u društvu. 

4. STRATEGIJU ULAGANJA AZI (čl. 291.c. st.2.)
Strategijom ulaganja društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. objašnjava proces ulaganja za fondove i portfelje pod upravljanjem Društva.

5. DOGOVOR O USKLAĐENJU STRATEGIJA ULAGANJA I ODLUKA O ULAGANJU (čl. 291.c. st.2.)
Ovom Strategijom ulaganja i Dogovor o usklađenju Strategija ulaganja i odluka o ulaganju ulaganja Institucionalni ulagatelj i Upravitelj imovine objavljuju:
• kako Upravitelj imovine usklađuje svoju  Strategiju ulaganja i  odluke o ulaganju s profilom i trajanjem obveza Institucionalnog ulagatelja;
• uvažavaju li se pri odlučivanju o ulaganju srednjoročna do dugoročna kretanja društva;
• kako se utječe na društvo i koriste članska prava iz dionice;
• metodu, procjenu vrijednosnih činidaba po toj metodi i naknadu Upravitelju imovine za poduzimanje tih činidaba;
• kako Institucionalni ulagatelj nadgleda dogovoreni promet portfeljem i projicirane troškove prometa portfeljem;
• trajanje dogovora s Upraviteljem imovine.
6. IZVJEŠĆE O STRATEGIJI ULAGANJA AZI-JA AZZG-U (čl. 291.c. st.4.)
Ovo Izvješće društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Upravitelj imovine, Društvo ili AZI) je podnijelo društvu ALLIANZ HRVATSKA d.d. (prije ALLIANZ ZAGREB d.d.; dalje u tekstu: Institucionalni ulagatelj, Klijent ili AZHR), za vremenski period od dana 01. siječnja 2019. godine do dana sastavljanja istog.

Izvješćem se objašnjava u kojoj su mjeri Strategija ulaganja društva ALLIANZ INVEST d.o.o.  i njezina provedba u skladu s Ugovorom o izdvajanju i obavljanju poslova upravljanja portfeljem od dana 16. ožujka 2015. godine (dalje u tekstu: Ugovor o upravljanju portfeljem ili Ugovor), odnosno kako se pridonosi srednjoročnim do dugoročnim kretanjima vrijednosti njihova portfelja.

Izvješće sadrži podatke o
1. Bitnim srednjoročnim do dugoročnim rizicima
2. Sastavu portfeljem, prometu portfeljem i troškovima prometa portfeljem te opsegu u kojem odluke o ulaganju uvažavaju srednjoročni do dugoročni razvoj društva
3. Korištenju usluga savjetnika pri glasovanju
4. Zaprekama pri ostvarivanju prava iz dionice i utjecanju na društvo koje proizlaze iz sukoba interesa i pozajmljivanja vrijednosnih papira te kako se te zapreke suzbijaju.