Press

Izmjene vezane uz Uredbu o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131

Uredba o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje u tekstu: Uredba) je uredba koja se primjenjuje na sve novčane fondove i pripadajuća društva za upravljanje od 21.srpnja 2018. godine. Uredbom se nastoji jasno odrediti razlika između novčanih i ostalih vrsta fondova, pri čemu jedino novčani fondovi imaju za cilj ponuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca i/ili očuvanje vrijednosti ulaganja, ulažući u kratkoročnu imovinu.

Kao prvi korak u uskladbi s Uredbom Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekta i Pravila fonda Allianz Cash te je naziv fonda promijenjen u Allianz Short Term Bond. Radi daljnjeg usklađenja s Uredbom Društvo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) predalo zahtjev za odobrenje bitnih izmjena Prospekta i Pravila fonda Allianz Short Term Bond. Izmjene uključuju promjenu investicijskih ciljeva i strategije fonda kojima se mijenja klasifikacija fonda iz dosadašnjeg novčanog fonda u kratkoročni obveznički fond.

Cilj fonda bit će porast vrijednosti udjela koja se nastoji ostvariti investiranjem u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Izmijenjena je investicijska strategija koja je do sada propisivala izloženost najmanje 75% imovine fonda novčanom tržištu, a s izmjenama tog ograničenja više nema. Izmijenjena je i valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu koja ranije nije smjela prelaziti 20%, a s izmjenama više nije ograničena. Modificirano vrijeme trajanja  imovine fonda ranije nije smjelo prelaziti 1,5, a s izmjenama neće smjeti prelaziti 3,0. Izloženost dioničkim tržištima i dalje nije dozvoljena. Navedenim izmjenama rizik i dalje ostaje nizak.

Do odobrenja od strane Agencije investicijski ciljevi i strategija upravljanja fondom Allianz Short Term Bond ostaju isti odnosno u skladu su sa postojećim Prospektom i Pravilima. Nakon odobrenja izmjena Prospekta i Pravila fonda od strane Agencije, Društvo će na svojoj web stranici istaknuti obavijest o svim detaljnim izmjenama koje su napravljene u istima.

Sve dosadašnje i potencijalne ulagatelje upućujemo da redovito prate obavijesti koje Društvo objavljuje na svojoj web stranici kako bi se pravovremeno upoznali sa svim promjenama i uvjetima poslovanja fondova na temelju kojih mogu donijeti odluku o ulaganju.