Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Prospekti fondova Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity izmijenjeni su u sljedećim dijelovima:

  • u uvodnom dijelu koji se odnosi na usvajanje prospekata (datum usvajanja).
  • u „6.3 Nadzorni odbor Društva“ izmijenjen je životopis Predsjednika Nadzornog odbora Društva kako slijedi: „Irena Goleš Predsjednik je Nadzornog odbora. Diplomirala je 2007. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu – matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika. Profesionalnu karijeru započela je u Allianz Hrvatska d.d. kao aktuar na poslovima životnih osiguranja gdje je primjenjivala znanje stečeno na fakultetu te se usavršila u području izračuna matematičke pričuve, izrade cjenika te računanja profitabilnosti. Uz to, pohađala je Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike i stekla ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Nakon pozicije Samostalnog aktuara prelazi na poziciju Direktora Službe za razvoj i aktuarske poslove životnih osiguranja od 2014-2015. Direktor Službe za upravljanje rizicima u Allianz Hrvatska postaje 2015. godine i tu se susreće s širokim rasponom tema i rizika uz dodatno usavršavanje na CERA edukaciji. Na poziciji Direktora Sektora za upravljanje rizicima u Allianz Hrvatskoj je od 12. mjeseca 2021 godine.“.

U ostalim dijelovima, Prospekti fondova pod upravljanjem Društva ostaju nepromijenjeni.