Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Nebitne promjene ažurirane su u sljedećim dijelovima prospekata:

1. Uvod u fondove - izmijenjen je datum usvajanja prospekata

2. u dijelu 2.2 dodano je:

Transparentnost štetnih učinaka na održivost

Zbog nedovoljno dostupnih podataka vezanih uz upravljanje te utjecaj na društvo i okoliš izdavatelja vrijednosnih papira u koje se ulaže te činjenicu da regulatorni tehnički standardi u vezi sa sadržajem, metodologijom i načinom prikazivanja objava o održivosti financijskog sektora prema Uredbi (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba) kojima se, između ostalog, definira prikaz glavnih štetnih učinaka, nisu još odobreni, Društvo je donijelo odluku da u prvoj fazi uskladbe poslovanja Društva s SFDR Uredbom neće uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima, a sve s ciljem osiguranja visokog stupnja transparentnosti poslovanja prema ulagateljima u fondove kojima upravlja.“

 

3.  U dijelu 3.1 dodano je:

„Rizik održivosti

Održivo ulaganje definira se kao ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju okolišnih ciljeva, mjereno, primjerice, ključnim pokazateljima učinkovitosti resursa u pogledu upotrebe energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i zemljišta, u pogledu stvaranja otpada, emisija stakleničkih plinova ili u pogledu bioraznolikosti i kružnoga gospodarstva ili ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju socijalnih ciljeva, a posebno ulaganja kojima se doprinosi borbi protiv nejednakosti ili, potiče socijalna kohezija, socijalna integracija i radni odnosi, ili ulaganje u ljudski kapital ili gospodarski ili socijalno ugrožene zajednice, pod uvjetom da se takvim ulaganjima ne nanosi bitna šteta bilo kojem od tih ciljeva i da društva u koja se ulaže slijede prakse dobrog upravljanja, a osobito u pogledu dobrih upravljačkih struktura, odnosa sa zaposlenicima, isplaćivanja naknada za osoblje i izvršavanje poreznih obveza.

Rizik održivosti definiran je u čl. 2. t. 22. SFDR Uredbe kao okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja. Primjeri ESG rizika su klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti, kršenje priznatih radnih standarda, korupcija. 

Društvo nastoji prilikom donošenja odluka o ulaganju uključiti rizik održivosti na način da prije ulaganja procjeni poslovnu praksu izdavatelja u odnosu na okolišna, socijalna i upravljačka područja.

Prilikom donošenja odluke o ulaganju imovine Fonda provode se isključenja od ulaganja vezano uz ESG rizike, odnosno ne smije se ulagati u izdavatelje i podružnice izdavatelja koji su uključeni u poslovne modele vezane uz kontroverzno oružje ili ugljen. Daljnja isključenja temelje se na ograničavanju državnih obveznica povezanih s ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i značajnim problemima vezanima za ESG rizike, poslovne modele uključene u proizvodnju nekonvencionalno proizvedene nafte i plina, neuspješnih odgovora na aktivni angažman kroz politiku sudjelovanja ili drugih tema povezanih s ESG-om, a koji mogu imati materijalne utjecaje na Fond odnosno mogu se negativno odraziti na prinos Fonda.“

 

4. u dijelu 3.2 dodano je:

„Rizik održivosti definiran je u čl. 2. t. 22. SFDR Uredbe kao okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja. Primjeri ESG rizika su klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti, kršenje priznatih radnih standarda, korupcija. Društvo nastoji prilikom donošenja odluka o ulaganju uključiti rizik održivosti na način da prije ulaganja procjeni poslovnu praksu izdavatelja u odnosu na okolišna, socijalna i upravljačka područja. Prilikom donošenja odluke o ulaganju imovine Društva provode se isključenja od ulaganja vezano uz ESG rizike, odnosno ne smije se ulagati u izdavatelje i podružnice izdavatelja koji su uključeni u poslovne modele vezane uz kontroverzno oružje ili ugljen. Daljnja isključenja temelje se na ograničavanju državnih obveznica povezanih s ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i značajnim problemima vezanima za ESG rizike, poslovne modele uključene u proizvodnju nekonvencionalno proizvedene nafte i plina, neuspješnih odgovora na aktivni angažman kroz politiku sudjelovanja ili drugih tema povezanih s ESG-om, a koji mogu imati materijalne utjecaje na Društvo.“