Press

Nebitne promjene Prospekata fondova

Uprava Društva dana 27. lipnja 2022. godine donosi Odluku o usvajanju Prospekata fondova Allianz Portfolio, Allianz Short Term Bond i Allianz Equity (dalje u tekstu: Prospekti fondova pod upravljanjem Društva) koji su izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Prospekti su izmijenjeni u uvodnom dijelu koji se odnosi na datum usvajanja prospekta, u dijelu 1.2 dio koji se odnosi na glavne karakteristike fonda odnosno na horizont ulaganja, te je ažurirana PAI izjava Društva.