Press

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom. 

U smislu nebitnih promjena ažurirani su sljedeći dijelovi Prospekata:

1. Izmijenjen je datum usvajanja prospekata

2. U dijelu dva dodan je paragraf:

Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem

Kao tehnike i instrumente učinkovitog upravljanja portfeljem Fonda Društvo koristi repo transakcije kojima Društvo drugoj ugovornoj strani prenosi vrijednosne papire iz imovine Fonda te se obvezuje otkupiti ih od druge ugovorne strane po određenoj cijeni u budućnosti. Društvo repo ugovore koristi u svrhu osiguranja dodatnih novčanih sredstava ili u svrhu smanjenja rizika Fonda. Korištenjem repo ugovora ne ostvaruju se prihodi Fonda. Udio repo transakcija može činiti najviše 20% neto imovine Fonda. Očekivani udio repo transakcija u neto imovini Fonda je od 0% do 10%. Rok dospijeća repo transakcija ne smije biti duži od 12 (dvanaest) mjeseci, a odgovarajućim okvirnim ugovorima osigurano je da se takve transakcije mogu opozvati ili raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća. Repo transakcije Društvo sklapa temeljem standardiziranih okvirnih ugovora s drugim ugovornim stranama iz Republike Hrvatske i država članica EU koje se smatraju profesionalnim ulagateljima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala. Društvo nastoji pažljivo odabrati druge ugovorne strane, uzimajući u obzir njihovu kreditnu sposobnost i ugled na tržištu. Prilikom sklapanja repo ugovora Društvo kao instrument osiguranja može dati prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji čine imovinu Fonda. Sklapanja repo ugovora nosi rizik druge ugovorne strane odnosno rizik da druga ugovorna strana neće ispuniti svoje obveze iz ugovora. Ukoliko se korištenjem repo ugovora ostvaruje učinak financijske poluge to može povećati izloženost Fonda drugim rizicima koji su opisani u dijelu Prospekta Fonda „Rizici ulaganja u Fond“.

3. U dijelu sedam točka tri izbrisana je rečenica "Maja Radan, zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2008. godine u Allianz Zagreb d.d. na poziciji analitičara u odjelu Financijskog kontrolinga. 2011. prelazi na poziciju Voditelja odjela za financijski kontroling, a 2013 preuzima funkciju v.d. direktora Službe za kontroling i 2014. funkciju Direktora Službe za kontroling. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije.“ te je dodana rečenica „Anita Kuđerski, zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora. Profesionalnu karijeru započinje 2010. godine u društvu Allianz Zagreb d.d. u odjelu Financijskog računovodstva na poziciji računovođe. Krajem 2013.godine prelazi u Odjel financijskog kontrolinga na poziciju analitičara. Nakon godine i pol rada, postaje voditeljica istog odjela. Početkom svibnja 2017. preuzima funkciju direktorice Poslovnog područja kontrolinga, na kojoj je i danas.“