Press

Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Allianz Investa

Društvo je usvojilo nebitne promjene Prospekata UCITS investicijskih fondova s javnom ponudom. 

U smislu nebitnih promjena ažurirani su sljedeći dijelovi Prospekata:

 

 1. U prospektu fondova Allianz Portfolio i Allianz Cash u uvodnom dijelu, paragraf 2, iza datuma 09.04.2009. dodana je riječ „godine“
 2. Izmijenjen je datum usvajanja prospekata
 3. U Prospektu fonda Allianz Portfolio u uvodnom dijelu na stranici 3 izvršena je izmjena na način da je propisano kako donošenjem novog Prospekta prestaje vrijediti Prospekt Allianz Portfolio otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom od dana 3. srpnja 2017. godine, umjesto do sada propisanog da prestaje vrijediti Prospekt Allianz Cash otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom od dana 02. svibnja 2017. godine
 4. U Prospektu fonda Allianz Equity u uvodnom dijelu na stranici 3 izvršena je izmjena na način da je propisano kako donošenjem novog Prospekta prestaje vrijediti Prospekt Allianz Equity otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom od dana 3. srpnja 2017. godine, umjesto do sada propisanog da prestaje vrijediti Prospekt Allianz Cash otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom od dana 02. svibnja 2017. godine
 5. U Prospektu fonda Allianz Cash u uvodnom dijelu na stranici 3 propisano je kako donošenjem novog Prospekta prestaje vrijediti Prospekt Allianz Cash otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom od dana 02. svibnja 2017. godine
 6. U Prospektu fonda Allianz Equity u dijelu 4 koji se odnosi na izdavanje i otkup udjela u fondu, pod točkom 4.1. „Uplate u fond“ tekst „Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda su u kunama, primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR-e, važećem na dan obračuna. Društvo dozvoljava uplate i isplate u EUR-ima za iznose 3.000 i više EUR-a.“ zamijenjen je tekstom „Uplate i isplate u/iz Fonda vrše se u kunama. Pri tome se prilikom izdavanja/otkupa udjela primjenjuje srednji tečaj Hrvatske narodne banke, važeći na dan kada su udjeli izdani odnosno otkupljeni iz Fonda. Društvo dozvoljava uplate i isplate u EUR-ima za iznose 3.000 i više EUR-a. Cijena udjela u Fondu objavljuje se u EUR-ima.“
 7. U dijelu 4 koji se odnosi na izdavanje i otkup udjela u fondu, pod točkom 4.1. „Uplate u fond“, paragraf 8. u rečenici „Ukoliko niti u daljnjem roku od sedam (7) radnih dana od dana izvršene uplate ne budu dostavljeni uredno popunjen Zahtjev za izdavanje udjela i pripadajuća dokumentacija, takva uplata neće se smatrati uplatom učinjenom s namjerom izdavanja udjela.“ izbrisane su riječi „niti“ i „daljnjem“.
 8. U dijelu 4 koji se odnosi na izdavanje i otkup udjela u fondu, pod točkom 4.3. „Potvrde o transakcijama i odbijanje transakcija“ propisano je kako se potvrde o stjecanju ili otuđenju udjela u fondovima dostavljaju bez odgode (umjesto do sada propisanog izdavanja na vlastiti zahtjev ulagatelja najkasnije u roku  od sedam radnih dana) te je u prospektima fondova Allianz Portfolio i Allianz Equity obrisana rečenica „Prema trenutačno važećim propisima uplate i isplate u Fond obavljaju se u kunama. U slučaju da se trenutno važeći propisi promjene ili se za to dobije odobrenje nadležnih institucija, Društvo može donijeti odluku da uplate i isplate budu i u nekoj drugoj valuti. Društvo će o tome obavijestiti ulagatelje i Agenciju.“
 9. U dijelu 4 koji se odnosi na izdavanje i otkup udjela u fondu, pod točkom 4.4. „Prava iz udjela“, zadnji paragraf, rečenica „Na zahtjev imatelja udjela ili njihovih zakonskih ovlaštenika te na njihov trošak, Društvo će dostaviti izvadak o stanju i prometima udjela u Fondu kojih su imatelji.“ zamijenjena je rečenicom „Neovisno o tome, na zahtjev imatelja udjela ili njihovih zastupnika  te na njihov trošak, Društvo će im dostaviti izvadak o stanju i prometima udjela u Fondu kojih su imatelji.“
 10. U dijelu 5 koji se odnosi na povijesni prinos fondova dodani su podaci za 2017. godinu
 11. U Prospektu fonda Allianz Portfolio u dijelu 6.4. koji se odnosi na ostale troškove i naknade pod točkom 6.4.1. „Naknada i troškovi plativi depozitaru“ dodano je „(ukoliko neto imovina Fonda ne prelazi 50 milijuna kuna), odnosno 0,12% godišnje (ukoliko je neto imovina Fonda veća od 50 milijuna kuna)“ 
 12. U dijelu 7 koji se odnosi na Društvo pod točkom 7.1. paragraf 2 izbrisana je rečenica „Društvo odgovara samo za obavljanje djelatnosti upravljanja Fondom u skladu s odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa, te Pravila i Prospekata Fondova.“
 13. U dijelu 9 koji se odnosi na depozitara pod točkom 4. ažuriran je popis svih osoba s kojima treće osobe na koje je depozitar delegirao poslove imaju sklopljen ugovor o delegiranju poslova (izmjene izvršene u odnosu na Rusiju i Vijetnam)
 14. U dijelu 10 ažurirani su podaci o revizoru fondova.