Press

Promjena imena fonda Allianz Cash

Radi usklađenja s Uredbom o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 Uprava Društva je donijela odluku o promjeni imena fonda Allianz Cash u Allianz Short Term Bond.