Press

PROMJENE OBVEZNOG SADRŽAJA PRAVILA FONDOVA ALLIANZ SHORT TERM BOND, ALLIANZ PORTFOLIO I ALLIANZ EQUITY

PROMJENE OBVEZNOG SADRŽAJA PRAVILA FONDOVA ALLIANZ SHORT TERM BOND, ALLIANZ PORTFOLIO I ALLIANZ EQUITY

 

Radi usklađenja s Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN 16/2019), a temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 30. travnja 2019. godine društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donijelo je Odluke o usvajanju promjena obveznog sadržaja Pravila za fondove kojima upravlja  Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity  (dalje u tekstu: Pravila) sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 03/2017, 41/2017; dalje u tekstu: Pravilnik).
Društvo je za Pravila dobilo suglasnost Nadzornog odbora i depozitara.
Pravila stupaju na snagu dana 02. svibnja 2019. godine.

 


1. ALLIANZ SHORT TERM BOND
U odnosu na trenutno važeća Pravila fonda Allianz Short Term Bond, usvojena u siječnju 2019. godine, ista su izmijenjena u dijelu koji se odnosi na „Postupak naknade štete“.

 

Pravila Fonda Allianz Short Term Bonda (dalje u tekstu: Pravila Fonda) izmijenjena su u članku 41. koji sada glasi:
“Društvo provodi postupak naknade štete ulagateljima i/ili Fondu u slučajevima:
- kada razlika između prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno utvrđene cijene Udjela za taj dan prelazi 0,7% vrijednosti prvotno izračunate cijene Udjela – „bitna pogreška kod izračuna cijene udjela“,
 (…)
- U ostalim slučajevima naknade štete, budući da je Društvo odgovorno:
- Fondu i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova te odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda

 

- imateljima udjela Fonda za štetu koja nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti Društva (prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje te druge objave i obavijesti ulagateljima), koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.“

 

Pravila Fonda izmijenjena su u članku 42., zadnji paragraf, koji sada glasi:
“Kada Društvo u postupku naknade štete:
- dodjeljuje broj Udjela ulagatelju koji nema Udjela, Društvo će u ime i za račun tog ulagatelja otkupiti dodijeljene Udjele i isplatiti ulagatelju novčana sredstava po cijeni Udjela na dan nastanka štete;
- umanjuje broj Udjela ulagatelju koji nema dovoljno Udjela da se umanjenje provede, Društvo će umanjiti broj Udjela za raspoloživo stanje, a ostatak će Društvo uplatiti u Fond u iznos koji predstavlja umnožak broja preostalih Udjela koji se trebaju umanjiti po cijeni Udjela na dan nastanka štete.”

 

Brisana je odredba da se postupak naknade štete ne provodi ukoliko je od nastupa nekog od slučaja za naknadu štete iz stavka 1. ovog članka prošlo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu.

 

Članak 52. propisuje da Pravila stupaju na snagu danom kada ih odobri Agencija, a primjenjuju se od dana 02.05.2019. godine te da će Društvo sljedeći radni dan nakon dobivanja odobrenja Agencije za promjenu obveznog sadržaja Pravila objaviti na mrežnoj (internetskoj) stranici informaciju o promjeni Pravila te izmijenjena Pravila.

 

2. ALLIANZ PORTFOLIO

 

U odnosu na trenutno važeća Pravila fonda Allianz Portfolio, usvojena u rujnu 2013. godine, ista su izmijenjena u dijelu koji se odnosi na „Postupak naknade štete“.

 

Pravila Fonda Allianz Portfolio (dalje u tekstu: Pravila Fonda)  izmijenjena su u članku 41. koji sada glasi:
“Društvo provodi postupak naknade štete ulagateljima i/ili Fondu u slučajevima:
- kada razlika između prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno utvrđene cijene Udjela za taj dan prelazi 1,00% vrijednosti prvotno izračunate cijene Udjela – „bitna pogreška kod izračuna cijene udjela“,
 (…)
- U ostalim slučajevima naknade štete, budući da je Društvo odgovorno:
- Fondu i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova te odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda

 

- imateljima udjela Fonda za štetu koja nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti Društva (prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje te druge objave i obavijesti ulagateljima), koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.“

 

Pravila Fonda izmijenjena su u članku 42., zadnji paragraf, koji sada glasi:
“Kada Društvo u postupku naknade štete:
- dodjeljuje broj Udjela ulagatelju koji nema Udjela, Društvo će u ime i za račun tog ulagatelja otkupiti dodijeljene Udjele i isplatiti ulagatelju novčana sredstava po cijeni Udjela na dan nastanka štete;
- umanjuje broj Udjela ulagatelju koji nema dovoljno Udjela da se umanjenje provede, Društvo će umanjiti broj Udjela za raspoloživo stanje, a ostatak će Društvo uplatiti u Fond u iznos koji predstavlja umnožak broja preostalih Udjela koji se trebaju umanjiti po cijeni Udjela na dan nastanka štete.”

 

Brisana je odredba da se postupak naknade štete ne provodi ukoliko je od nastupa nekog od slučaja za naknadu štete iz stavka 1. ovog članka prošlo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu.

 

Članak 52. propisuje da Pravila stupaju na snagu danom kada ih odobri Agencija, a primjenjuju se od dana 02.05.2019. godine te da će Društvo sljedeći radni dan nakon dobivanja odobrenja Agencije za promjenu obveznog sadržaja Pravila objaviti na mrežnoj (internetskoj) stranici informaciju o promjeni Pravila te izmijenjena Pravila.

 

Pravila su izmijenjena, odnosno dodani su dijelovi koji se odnose na činjenicu da su dio Prospekta. U Pravila je dodan dio koji se odnosi na sadržaj Pravila, statusne promjene, likvidaciju Fonda, grafički prikaz aktualne organizacijske strukture (organigram), obustavu izdavanja i otkupa udjela, nuđenje udjela na jednakim i ravnopravnim načelima i članstvo u Allianz Grupi. Neznatne promjene odnose se na registar, Društvo i organe Društva, organizacijske zahtjeve Društva, relevantne osobe, prava, obveze i odgovornosti Društva i ulagatelja, depozitara, postupak naknade štete, upravljanje sukobom interesa, osobne transakcije, prigovore ulagatelja, rješavanje sporova između Društva i ulagatelja, a sve radi transparentnijeg informiranja ulagatelja.

 


3. ALLIANZ EQUITY
U odnosu na trenutno važeća Pravila fonda Allianz Equity, usvojena u rujnu 2013. godine, ista su izmijenjena u dijelu koji se odnosi na „Postupak naknade štete“.

 

Pravila Fonda Allianz Equity (dalje u tekstu: Pravila Fonda)  izmijenjena su u članku 41. koji sada glasi:
“Društvo provodi postupak naknade štete ulagateljima i/ili Fondu u slučajevima:
- kada razlika između prvotno izračunate cijene Udjela i naknadno točno utvrđene cijene Udjela za taj dan prelazi 1,00% vrijednosti prvotno izračunate cijene Udjela – „bitna pogreška kod izračuna cijene udjela“,
 (…)
- U ostalim slučajevima naknade štete, budući da je Društvo odgovorno:
- Fondu i ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova te odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica propusta Društva u obavljanju i izvršavanju dužnosti propisanih Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima i prospektom Fonda

 

- imateljima udjela Fonda za štetu koja nastane zbog izdavanja ili otkupa udjela Fonda, kao i zbog propuštanja otkupa udjela Fonda, ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti Društva (prospekt, pravila, ključne podatke za ulagatelje, polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje te druge objave i obavijesti ulagateljima), koji su sadržavali neistinite ili nepotpune podatke i informacije ili podatke i informacije koji dovode u zabludu ili na temelju netočnih ili nepotpunih podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun Društva obavljaju poslove nuđenja udjela Fonda.“

 

Pravila Fonda izmijenjena su u članku 42., zadnji paragraf, koji sada glasi:
 “Kada Društvo u postupku naknade štete:
- dodjeljuje broj Udjela ulagatelju koji nema Udjela, Društvo će u ime i za račun tog ulagatelja otkupiti dodijeljene Udjele i isplatiti ulagatelju novčana sredstava po cijeni Udjela na dan nastanka štete;
- umanjuje broj Udjela ulagatelju koji nema dovoljno Udjela da se umanjenje provede, Društvo će umanjiti broj Udjela za raspoloživo stanje, a ostatak će Društvo uplatiti u Fond u iznos koji predstavlja umnožak broja preostalih Udjela koji se trebaju umanjiti po cijeni Udjela na dan nastanka štete.”

 

Brisana je odredba da se postupak naknade štete ne provodi ukoliko je od nastupa nekog od slučaja za naknadu štete iz stavka 1. ovog članka prošlo više od 1 (jedne) godine, osim u slučaju kada revizor u okviru revizije financijskih izvještaja u tekućoj godini za prethodnu godinu.

 

Članak 52. propisuje da Pravila stupaju na snagu danom kada ih odobri Agencija, a primjenjuju se od dana 02.05.2019. godine te da će Društvo sljedeći radni dan nakon dobivanja odobrenja Agencije za promjenu obveznog sadržaja Pravila objaviti na mrežnoj (internetskoj) stranici informaciju o promjeni Pravila te izmijenjena Pravila.

 

Pravila su izmijenjena, odnosno dodani su dijelovi koji se odnose na činjenicu da su dio Prospekta. U Pravila je dodan dio koji se odnosi na sadržaj Pravila, statusne promjene, likvidaciju Fonda, grafički prikaz aktualne organizacijske strukture (organigram), obustavu izdavanja i otkupa udjela, nuđenje udjela na jednakim i ravnopravnim načelima i članstvo u Allianz Grupi. Neznatne promjene odnose se na registar, Društvo i organe Društva, organizacijske zahtjeve Društva, relevantne osobe, prava, obveze i odgovornosti Društva i ulagatelja, depozitara, postupak naknade štete, upravljanje sukobom interesa, osobne transakcije, prigovore ulagatelja, rješavanje sporova između Društva i ulagatelja, a sve radi transparentnijeg informiranja ulagatelja.