Press

Promjene obveznog sadržaja Pravila fondova i nebitne izmjene Prospekata fondova

Dana 15. ožujka Uprava društva ALLIANZ INVEST d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donijela je Odluke o usvajanju promjena obveznog sadržaja Pravila za fondove kojima upravlja  Allianz Short Term Bond, Allianz Portfolio i Allianz Equity  (dalje u tekstu: Pravila) sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 03/2017, 41/2017; dalje u tekstu: Pravilnik) radi usklađenja s Pravilnikom o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN 16/2019). Društvo je za Pravila dobilo suglasnost Nadzornog odbora i depozitara.

Također, sukladno odredbama Zakona i Pravilnika, Društvo je usvojilo nebitne promjene prospekata fondova kojima upravlja - Allianz Portfolio i Allianz Equity. U odnosu na dosadašnje Prospekte, usvojene u veljači 2019. godine, promjene se odnose na sljedeće dijelove:

* Uvod u fondove - datumi usvajanja Prospekata (15. ožujka 2019. godine) te je dodana tablica „Glavne karakteristike Fonda“;

* Investicijski cilj i dopuštenost ulaganja imovine Fonda – premješten je Profil tipičnog ulagatelja (koji se do sada nalazio u dijelu 5.)  te Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem;

* Rizici ulaganja u fond – usklađena je terminologija sa poslovnim standardima (sklonost riziku i profil rizičnosti ostaju isti);

*Izdavanje i otkup udjela u Fondu (dodano je Originarno stjecanje, detaljnije su opisani Otkup „in specie“ te Prava iz udjela u Fondu).  Iz odlomaka  „Obustava otkupa i izdavanja udjela“ i „Likvidacija Fonda“ brisan je tekst te se u navedenim odlomcima poziva na određene članke Pravila, budući da su Pravila sastavni dio Prospekta;

* Naknade i troškovi upravljanja - sistematizirane su naknade i troškovi upravljanja, dodana je tablica „Iznosi naknada“;

*Depozitar - Pohrana imovine fondova, ažuriran je Popis podskrbnika (Popis svih osoba s kojima treće osobe na koje je Depozitar delegirao poslove imaju sklopljen ugovor o delegiranju poslova skrbništva), Sukob interesa u odnosu na poslove depozitara te Izjava o dostupnosti ažuriranih informacija.